0

Хотоо цэвэрлэж угаах өдөр

2019 оны 09 сарын 14 өдөр                                                                              Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ний өдрийн “Хог хаягдал, [...]