0

Штабын дадлага сургалт, шалгалт

2017 оны 10 сарын 19 ны өдөр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг инженерийн хангамжийн байгууллагуудын шугам сүлжээнд технологийн горим зөрчигдсөн осол гарахаас  урьдчилан  сэргийлэх [...]