0

БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА

БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх чиглэлээр нийслэлийн Засаг [...]